Tanumformasjonen, rombeporfyr og svaberg fra istiden

Tanumformasjonen 

Tanumformasjonen kan sees i bunnen langs hele Tanumåsen, som her på vei opp til Tokerudutsikten.

Tanumformasjonen er sedimentære bergarter som er ca 300 millioner år gamle (karbon-tiden). Tanumformasjonen består av vekslende sandsteiner, konglomerater, grønne og røde skifre og kalksteiner. Bergartene stammer fra elvesletter bygget opp av forgreinede elver og deltaer, og marine kalksandstrender i tillegg til avsetninger fra ras. Vekslingen i avsetningsmiljø skyldes begynnende jordskorpebevegelser. I tillegg skapte variasjoner i klima og relativt havnivå endringer i avsetningsmiljøet. Det finnes fossiler av muslinger og planter i Tanumformasjonen.

Samtidig med avsetningen av Tanumformasjonen begynte innsynkningen av Oslofeltet. Dette er begynnelsen på en periode med store jordskjelv og vulkanisme i vårt område. Oppå Tanumformasjonen finner vi de første basaltlavaene. Tanumåsen kan sammenlignes med Kolsås og består av basalter og en rekke rombeporfyrer fra senkarbon tid.

Rombeporfyr

Rombeporfyr finnes i hele Tanumåsen og er en lavabergart fra den mest aktive perioden i dannelsen av Oslofeltet da vulkanismen og jordskjelvene var på sitt maksimale. Rombeporfyrlava strømmet ut over store områder fra lange, dype spaltevulkaner som fulgte sprekkeretningene i Oslofeltet. Rombeporfyrvulkanismen pågikk for 292–272 millioner år siden; i den geologiske perioden som heter perm. De lyse flekkene er mineralet plagioklas (et Ca-Na-Al silikat). Fra tetthet, farge og form på plagioklasene og fargen på grunnmassen kan flere rombeporfyrserier identifiseres og sees fint i Kolsås og i Tanumåsen. Tanum er en del av Krokskogen lavaplatå der det er kartlagt 22 strømmer som utgjør en lagpakke på ca 800m og som det tok ca 14 millioner år å lage. I permtiden var Osloriften en lang dal (graben) med en serie vulkaner og høye fjell på sidene. En liknende struktur sees i dag i Øst-Afrika. Rombeporfyr er en sjelden bergart. Den finnes bare tre steder i verden: Oslofeltet, i den Østafrikanske riften og på Antarktis.

Svaberg - minner fra istiden 

Tanumskogen og Vestmarka er full av svaberg fra istiden. Ordet svaberg kommer fra sva, som er norrønt svað, og betyr glatt sted. Svaberg ble dannet og slipt av enorme mengder smeltevann som rant under isen. Disse elvene fraktet sand og grus som effektiv slipte fjellet de for over.  

Istiden  

Den siste store istiden i vårt område varte frem til for ca 10.000 år siden. Hele Skandinavia var dekket av en tykk iskappe som tynget landmassene ned i jordskorpen. Da isen var på sitt tykkeste (ca 3 km!) var Oslofjorden en stor renne der isen strømmet utover og brakte med seg store mengder sand og grus som ble lagt igjen på kontinentalsokkelen. Da istiden gikk mot slutten trakk isen seg nordover. Foran isen ble det avsatt store mengder sand og grus, og i havet utenfor iskanten store mengder leire. Strandkanten lå ca 220m høyere enn i dag da isen begynte å smelte. På Østlandet ble det dannet fruktbare jordsmonn som i vår tid har gitt grunnlaget for jordbruksvirksomhet på Tanum. 

Kilde: Bilde av rombeporfyr: NGU. Tekst: boken "Landet blir til - Norges geologi", Norsk Geologisk Forening (2013). Tegning: Turorientering.no
Tanum Vel

 

   !
   9
   N
   1
   2