Fuglelivet i Tanumskogen

Tekst av Svein Dale, foto av Svein Holo

Skogsområdene på Tanumplatået varierer fra rike edelløvskoger til blandingsskog og barskog. Artsrikdommen av fugler er som regel størst der det er en god del løvtrær. I Tanumskogen hekker nærmere 50 ulike fuglearter. De vanligste typene hekkefugler er hakkespetter (5 arter), troster (4 arter), sangere (6 arter), meiser (7 arter) og finkefugler (6-7 arter). Flere par kattugler hekker også.

Flaggspett

Bokfink

Flere varmekjære arter som er nokså fåtallige i Norge, forekommer regelmessig i Tanumskogen. Man kan finne både skogdue, dvergspett og bøksanger. Bøksangeren har en egenartet sang som høres ut som en snurrende mynt som faller til ro på et bord. Bøksangeren kommer med sine sangstrofer mens den flyr mellom grenene i underetasjen i åpen og høystammet skog.

I nyere tid har man også sett stor økning i bestanden av gulsanger og gransanger, og disse er nå vanlige arter i løv- og blandingsskog. Dette gjelder også kjernebiteren med sitt imponerende store nebb som utnytter fruktsteiner, frø og knopper fra ulike løvtrær.

Kjernebiter

En særpreget art som finnes i Tanumskogen er nøttekråke. Den har en begrenset utbredelse i Norge, men er ganske vanlig rundt indre Oslofjord. Nøttekråka er derfor valgt som emblem for Asker og Bærum lokallag av Norsk Ornitologisk Forening og for medlemsbladet til Naturvernforbundet i Bærum. Den lever for det meste av hasselnøtter og tilbringer sensommeren og høsten med å samle nøtter. Nøttekråkene flyr i skytteltrafikk mellom hasselkjerr og territoriene som er i tett barskog. Der lagrer de nøttene for bruk gjennom vinteren og våren. Faktisk blir ungene matet med nøtter som ble samlet året før! På høsten er mange av nøttekråkene man ser i hasselkjerrene på Tanumskogen fugler som har sine territorier ganske langt innover i Vestmarka.

Nøttekråke
Kilde: Tanum Vel 
   !
   9
   N
   1
   2