Tanum kirke

Tanum kirke

Kirken ligger på Tanumplatået der gamle ferdselsveier møtes. Kirken ble bygd rundt 1140 og viet til Sta. Maria under navnet Tunheim kirke. Kirken er en langkirke med rektangulært skip og et smalere, avsluttet korparti. Det kan ha vært en eldre trekirke her, som ble revet da den flotte steinkirken ble satt opp. En steinkirke tyder på et rikt og mektig sogn. Kirken hadde opprinnelig tre innganger, en av dem ble senere murt igjen. De opprinnelige vinduene var mindre enn dagens. En Mariafigur i tre er datert til 1220-tallet. Folk mente at Jomfru Maria hadde helt spesielle evner og muligheter til å gå i forbønn for de troende.

Etter reformasjonen ble inventaret endret blant annet med prekestol og benker for menigheten. I 1625 ble den nåværende takrytteren reist, og taket ble tekket med tegl. Altertavlen er datert til 1663. Kreftingfamilien på Bærums Verk bekostet et nytt sakristi på nordsiden av koret i 1674 og fikk samtidig tillatelse til å bygge et gravkammer for familien under sakristiet, utvidet i 1716 med tilbygg på nordveggen. Prekestolen og en døpefont fra 1723 er gave fra Kreftingfamilien.

I 1722 ble kirken forlenget med 8 meter mot vest. Vinduer og inventar ble fornyet. Kirken hadde privat eier fram til 1850 da kommunen kjøpte den. Etter at Bryn kirke ble innviet i 1861, forfalt Tanum kirke. En gruppe arkitektstudenter gjorde i 1899 en oppmåling og lagde en restaureringsplan for kirken for "at bevare og værne om det der er os efterladt fra forfædrene..."

I 1972 ble kirken restaurert, og det ble gjort omfattende arbeider for å få fram de unike kalkmaleriene fra 1300-tallet, som hadde blitt overmalt en gang etter reformasjonen. Kalkmaleriene hadde fortalt bibelhistorien i farger i en tid da de færreste kunne lese. 

Tanum kirke ligger på et gammelt kulturområde. Gravrøyser fra bronsealderen og gravhauger fra vikingtida ved gårdene viser det. Folk har samlet seg til fest og for å høre nytt. Kirken er en del av denne tradisjonen. På Kjerkesletta på nordsiden av kirken ble kunngjøringer lest opp, tvangsauksjoner og skattemøter avholdt. Her møttes folk. Tanum kirke har i dag en aktiv menighet, og siste bygningsmessige fornyelse er det nye Tanum kirkesenter, åpnet 3.12.17. Senteret fikk Bærum kommunes arkitekturpris for 2019. 

Kilde: Tanum Vel. Jubileumshefte Tanum kirke 850 år. Tanumplatået: Tanum middelalderkirke - et klenodium av Bjarne Gaut.  
   !
   9
   N
   1
   2